تاريخ : چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ | 23:6 | نویسنده : بتول رضایی
                                                                         اداره آموزش و پرورش ناحيه يك زاهدان 

سؤالات امتحان درس : آرایه های ادبی

رشته :  ادبیات وعلوم انسانی

ساعت شروع:   7:30 صبح

مدت امتحان : 60 دقيقه

 

نام آموزشگاه: دبيرستان نمونه پژوهش

پايه: سوم

نوبت دیماه 1389

تاريخ امتحان : 20 / 10 / 1389

 

نام ونام خانوادگي :                                                       شماره دانش آموزي :                                                                                                

 

رديف

                                                                                                     سؤالات

بارم

1-

2-

3-

 

4-

5-

 

6-

7-

 

 

8-

9-

10-

11-

 

12-

 

13-

 

14-

 

15-

 

 

16-

 

 

17-

 

 

18-

 

 

 

19-

 

 

20-

 

21-

 

22-

 

23-

 

24-

 

 

 

25-

 

26-

 

 

 

27-

 

28-

 

 

29-

 

30-

 

 

 

31-

از  مهم ترین تأثیرات «قافیه » در شعر...................است.

به بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد چه می گویند ؟

واژه ی «دانشمند»چند هجا دارد ؟علامت خاص هجای اول آن را بنویسید .

.....................شعری است حداقل پنج بیت که مصراع اول و مصراع های زوج آن هم قافیه است .

ابن یمین و هاتف اصفهانی بیشتر در سرودن چه شعری شهرت دارند؟

کدام اثر سنایی از نظر محتوا، مانند «منطق الطیر »است؟

بنیان گذار قالب سروده ی زیر کدام شاعر است ؟

«خیزید وخز آرید که هنگام خزان است         باد خنک از جانب خوارزم وزان است

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است     گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است

دهقان به تعجب سر انگشت گزان است        کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار »

درو ن مایه ی دو بیتی ......................و.................است.

شعر نیمایی مانند شعر سنتی موزون است یعنی.................و................ آن با گوش احساس می شود.

 

در این مصراع ارکان تشبیه را نشان دهید :         «گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم »

 

برای فهم تشبیه باید به سراغ کدام پایه ی تشبیه رفت ؟چرا؟

 

 

واژه ی «دریا »را مشبه به قرار داده و یک تشبیه بسازید.

 

تشبیه بلیغ (اضافی وغیر اضافی)بسازید که واژه ی«دانش»مشبه آن باشد.

 

 

25/0

25/0

5/0

 

5/0

5/0

 

25/0

25/0

 

 

5/0

5/0

 

1

 

75/0

 

75/0

 

 

1

 

5/0

 

5/0

 

5/0

5/0

 

1

 

 

 

75/0

 

 

 

1

 

 

25/0

 

 

5/0

 

5/0

 

1

 

 

1

 

 

 

5/0

 

 

1

 

 

1

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

 

1

کدام یک از ارکان تشبیه قابل حذف است؟

 

«تشبیه بلیغ » موجود در بیت زیر را ،نوع آن را بنویسید.

      «زتاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل         بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم»

 

با توجه به بیت «نفسی بیا و بنشین،سخنی بگو و بشنو / که ز تشنگی بمُردم برِ آبِ زندگانی »:

الف-یک استعاره ی مصرحه بیابیدو بیان کنید استعاره از چیست؟

ب- غرض شاعر از این استعاره .....................است.

استعاره مصرحه ی زیر را به تشبیه تبدیل کنید و تمامی پایه های تشبیه را ذکر کنید :

«تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من                هیچ کس می نپسندد که به جای تو بود »

در کدام عبارت ،واژه ی «ستاره ها»آرایه ی تشخیص را بوجود آورده است؟دلیل خود را بنویسید.

الف-هر شب چشم به آسمان می دوزم و با ستاره های درخشان سخن می گویم.

ب-در این محفل صمیمی ستاره هایی را می شناسم که همواره راهنما و امید بخش بوده اند.

در هر یک از مثال های زیر استعاره ی مکنیه را بیابیدو بیان کنید که کدام یک تشخیص است؟

الف- به صحرا شدم عشق باریده بود                  ب- بادها بیکارند              

  ج- گل بخندید و باغ شد پدرام                      د- باز امشب ای ستاره ی تابان نیامدی 

 

استعاره ی مکنیه ای که از اضافه شدن چیزی به مشبه  به دست می آید ،همان است که در دستور زبان ...............خوانده می شود . 

 

 در بیت «یکی درخت گل اندر میان خانه ی ماست /که سرو های چمن پیش قامتش پستند» «معنای مجازی »ترکیب مشخص شده و«نوع علاقه »ی آن را بنویسید .

 

راز هنری بودن و زیبایی مجاز در چیست؟

 

 در بیت زیر کدام واژه مجاز است ،قرینه ی آن را مشخص کنید ؟

«آفرین جان آفرین پاک را                آن که جان بخشید وایمان خاک را »  

 

نوع علاقه ی مجاز های زیر را مشخص کنید :

الف- به یاد روی شیرین بیت می گفت                  ب- سرم درد می کند

ج- سر آن ندارد امشب که بر آید آفتابی                 د- دست بالای دست بسیار است

 

واژه ی «شهر» را در معنای مجازی به کار برید .

 

در مثال های زیر کنایات را نشان دهیدو مفهوم آن ها را بنویسید.

الف-چنین است رسم سرای درشت        گهی پشت بر زین گهی زین به پشت

ب-دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای       فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

 

جمله ی «خطر مرگ دارد » روی جعبه های پست برق چه مفهومی دارد ؟چه آرایه ای برای این جمله به کار رفته است؟

 

مفهوم کنایه را مخاطب از طریق..................و..................در می یابد.

 

 

دو آرایه را نام ببرید که موسیقی معنوی شعر را افزایش می دهند.

 

در بیت «سنبل و سوسن و سمن هر سوی  / سور گل ها به ساز و سامان است »

 

الف- کدام «واج»بیش از بقیه تکرار شده است؟

ب-این تکرار بر کدام نوع موسیقی شعر افزوده است؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قصاید مدحی از چه بخشهایی تشکیل شده است نام ببرید.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   طراح:مالکیپیچک